Základné informácie o projekte

Názov Projektu: Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø
Číslo Projektu: SK06-IV-02-012
Názov Programovej oblasti: Štipendijný program EHP Slovensko

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie úrovne bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi UVLF v KE a UiN v Bodø prostredníctvom tvorby spoločného doktorandského študijného programu, inovatívnej vyučovacej metódy, intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov a recipročných mobilít.

Čiastkové ciele:
1. Komplexná príprava podkladov ku akreditácii spoločného študijného programu na 3. stupni VŠ štúdia „Veterinárske vedy v akvakultúre“ (Veterinary Science in Aquaculture) s prvkami interdisciplinárneho vzdelávania
2. Zvýšenie kvality študijného programu prostredníctvom inovatívnej metódy výučby
3. Uskutočnenie intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov UVLF v KE a UiN v Bodø s prvkami praktického vzdelávania
4. Rozšírenie spolupráce manažmentu oboch univerzít s perspektívou ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce

Partneri:
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Partner: Nord University, Nórsko

Deň začatia realizácie Projektu: 1. 9. 2015
Plánovaný termín ukončenia projektu: 31. 8. 2016

SVK
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytovatelia grantu nenesú zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, nakoľko ide výlučne o názory prijímateľa/partnera